صفحه اصلی   ورود کاربران   چاپ صفحه  
امـروز : یکشنبه 2 مهر 96
مدیریت امور مالی

وظایف و اختیارات

-انجام كليه امورمربوط به تهيه و تدوين بودجه دانشگاه.

-همكاري با مديران و روساي واحدها در امر تهيه و تنظيم بودجه .

-جمع آوري بودجه هاي پيشنهادي توسط واحدهاي مختلف و بررسي برنامه ها و اعتبارات مورد پيشنهاد .

-تلفيق و تنظيم بودجه هاي پيشنهاد شده در قالب هدفها و خط مشي كلي دانشگاه .

-ابلاغ بودجه مصوب هر يك از واحدها ( در صورت نياز ) و نظارت بر حسن اجراي آن از طريق مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش ميزان پيشرفت عمليات در هريك از واحدها .

-دفاع از بودجه پيشنهاد شده در مراجع رسيدگي .

-ابلاغ بودجه مصوب به هريك از واحدها و تخصيص اعتبارات مصوب در دوره هاي سه ماهه به واحدهاي دانشگاه.

-نگهداري حساب و دفاتر اعتبارات بودجه اي برحسب فعاليت و برنامه هاي اجرائي دانشگاه و نظارت بر اجراي بودجه واحدها .

-بررسي و مبادله موافقت نامه هاي مربوط به فعاليتهاي جاري و عمراني .

-مطالعه و بررسي مداوم وظايف سازماني دانشگاه وواحدها و چگونگي گردش كار در آنها با توجه به برنامه توسعه دانشگاه .

-انجام بررسي هاي سازماني به منظور برنامه ريزي و برآورد نيروي انساني مورد نياز دانشگاه با همكاري مديريت امور منابع انساني.

-مطالعه و بررسي مستمر در سازمان و وظايف واحدهاي تابعه به منظور برنامه ريزي و تفكيك و تقسيم صحيح وظايف بين واحدها و جلوگيري از تكرار و تداخل وظايف دانشگاه .

-برنامه ريزي و ارائه طريق براي بهبود روشهاي انجام كار و تحول اداري و بهره وري .

-تهيه و تنظيم نمودار سازماني (تشكيلاتي) و تهيه و تنظيم پستهاي سازماني متناسب با وظايف و مسئوليتهاي واحدهاي تابعه دانشگاه با همكاري واحدهاي ذيربط .

-برقراري ارتباط با كارشناسان وزارت علوم ، تحقيقات و فنّاوري جهت تجديد نظر و تغييرات در سازمان و تشكيلات دانشگاه .

-مطالعه و بررسي در خصوص تهيه و تنظيم شرح وظايف واحدها و همچنين شرح وظايف پستهاي سازماني دانشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصويب توسط هيات امناء .

-بررسي پيشنهادات واحدها در مورد تغيير و اصلاح پستهاي سازماني و شرح وظايف و تهيه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروري جهت رفع مشكلات سازماني آنها .

-با همكاري مديريت منابع انساني پيش بيني نيروي انساني مورد نياز دانشگاه .


صفحه اصلی سایت |
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه شهید باهنر کرمان مي باشد.